دفتر مرکزی

8830165  – 88301655 – 88811370  – 88811586

امور سهام   88324947

امور مالی  88306680

آدرس: تهران – خیابان ایرانشهر– خیابان نوشهر – پلاک 26 – طبقه دوم – شرکت پیشگامان نفت و گاز کاویان